skip to Main Content

Waarom innoveren?

Westerse bedrijven – en Vlaamse bedrijven bij uitstek – kunnen op wereldniveau niet langer concurreren op basis van prijs alleen. De bedrijfskosten, vooral in productiesectoren, zijn veel groter dan deze in Oost Europa of het Verre Oosten.

De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) hebben door hun interne markten schaalvoordelen die veel groter zijn dan deze van de West-Europese landen. De daling van transportprijzen en de betere communicatie hebben tot gevolg dat deze landen steeds gemakkelijker onze markten kunnen inpalmen.

Als je niet met de prijs kunt concurreren, moet je differentiëren en om te differentiëren moet je innoveren.

Anders gezegd: ieder West-Europees bedrijf moet zijn concurrentiële positie veilig stellen of  verbeteren door te innoveren. Het is de enige manier om zich te onderscheiden van zijn concurrent. Enkel via innovatie kan er bedrijfswaarde gecreëerd worden. Deze waarde kan verschillende vormen aannemen: verbetering van bestaande producten/diensten, de creatie van totaal nieuwe producten/diensten, verlagen van de kostprijs. Effectieve innovators hebben een grotere kans om te overleven.

Wat houdt ons tegen om meer innovatief te zijn?

Er bestaan nogal wat misverstanden over innovatie binnen de context van een bedrijf. Deze misverstanden blijken de voornaamste hinderpalen te zijn om te innoveren.

Verwarring innovatie – creativiteit

Nogal wat mensen worden afgeschrikt door kreten als “wees meer creatief” of ”think out of the box” waardoor bedrijfsleiders zich niet altijd comfortabel voelen. Maak een onderscheid tussen creativiteit en innovatie. Innovatie is het proces waarbij de toepassing van ideeën leidt tot nieuwe producten/diensten. Creativiteit is één van de vele manieren om nieuwe ideeën op te doen. Maak van innovatie een discipline en realiseer u dat innovatie de ‘core’ business is van de 21ste eeuw.

Innovatie gaat over wereldschokkende ideeën

Nog teveel wordt gedacht dat innovatie te maken heeft met ideeën die een aardverschuiving te weeg brengen of met technologieën die  reuzenstappen voorwaarts zetten. Dat kan, maar het is niet noodzakelijk. De meest innovatieve bedrijven verbeteren hun producten/diensten/processen steeds met kleine stappen. Belangrijker is het gegeven dat innovatie een permanente opdracht is, die gepland en beheerd wordt zoals de financiën of de productie van een bedrijf.

Innovatie veronderstelt een R&D afdeling

Bedrijven met uitgebreide R&D of creatieve marketing afdelingen zijn niet noodzakelijk de meest innovatieve bedrijven. Het kan helpen, maar dit is geen voldoende voorwaarde. Iedereen van het bedrijf is betrokken partij. Het innovatieproces is te vergelijken met het Total Quality Management proces: het heeft betrekking op het totale bedrijf.

Innovatie gaat dus zoals gezegd over kleine verbeteringen aan bestaande producten, diensten en processen. Dit is niet louter de opdracht van R&D-mensen of ontwikkelaars, maar heeft betrekking op alle medewerkers in iedere afdeling of departement: van personeelsbeheer tot after sales service, van productie tot verkoop.

Welk type van innovatie men ook nastreeft, het moet gemanaged en gepland worden als een core business proces.

Kritische succesfactoren voor innovatie

Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat innovatie een bedrijfsproces is dat professioneel moet aangepakt worden. De volgende stappen dragen bij tot succesvol innoveren: ‘een roadmap voor innovatie’.

Innovatie visie en strategie komt van de bedrijfstop

Als innovatie niet vanuit de bedrijfsleiding wordt opgezet, als er geen duidelijke visie bestaat, bestaat er ook geen focus. Visie en strategie zijn nodig om doelgericht te innoveren. Verwacht nooit dat innovatie zo maar uit de lucht komt vallen of dat uw medewerkers wel fantastische ideeën zullen aandragen. Dat kan wel eens gebeuren, maar zonder een duidelijke visie zullen deze ideeën nooit leiden tot concrete verbeteringen.

Vertaal de visie in een innovatiemissie en doelstelling voor het bedrijf

De innovatiestrategie moet effectief gecommuniceerd worden naar en wel begrepen worden door de organisatie. Iedere werknemer van de organisatie moet bereikt worden, niet enkel de managers van de onderneming. En vergeet niet: ook op vlak van innovatie geeft de bedrijfsleider het voorbeeld.

Moedig innovatie en risico nemen aan

Binnen een innovatiecultuur denken werknemers mee en suggereren ze nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën mogen geen bedreiging zijn. Integendeel moeten werknemers zich comfortabel voelen wanneer ze nieuwe ideeën naar voor brengen en creatief denken.

Besef dat innovatie altijd een stuk risico inhoudt (It’s a venture!). Bedrijven die een aversie hebben tegen ieder risico zullen nooit tot innovatie komen. Dit benadrukt de nood om beter de risico’s te begrijpen die verbonden zijn aan innovatie. Innovatieprojecten kunnen faliekant aflopen, vandaar het belang om aan risico management te doen of m.a.w. concentreer u niet op 1 innovatie, maar spreidt het risico over meerdere projecten.

Verbreed uw horizon

Innovatie mag niet beperkt blijven tot enkel ideeën die binnen het bedrijf ontstaan en realiseer u dat innovatie zich van andere initiatieven onderscheidt door hun ‘nieuwheid’: een nieuw product, een nieuwe technologie, een nieuw inzicht in de klantenbehoefte of simpelweg een nieuwe manier om een bestaande techniek toe te passen in een nieuwe situatie.

Er zijn verschillende bronnen die inzage kunnen verschaffen.

In de eerste plaats de klant. Anticipeer op toekomstige behoeften van de klant en de markt. Bestaat er binnen het bedrijf een wel gedefinieerde methode om de (toekomstige) klantenbehoeften in kaart te brengen?

Ook leveranciers kunnen nieuwe ideeën aanbrengen en soms biedt samenwerking op dit terrein mogelijkheden.

Bestaan er in uw omgeving innovatienetwerken die nieuwe ontwikkelingen opvolgen en waarbij u kunt aansluiten?

Samenwerking met anderen, ook wel open innovatie genoemd, kan de snelheid van innovatie substantieel verhogen en/of biedt mogelijkheden die binnen het bedrijf niet te realiseren zijn.

Als bedrijf moet u goed begrijpen wat uw operationele mogelijkheden zijn om die domeinen aan te duiden waar de hoogste waardecreatie bestaat. Maak ook duidelijk wat uw core competenties zijn en waar uw bedrijf in de toekomst verder wil in excelleren. Innovaties die buiten deze terreinen gelegen zijn, kunnen misschien beter gevalideerd worden door andere bedrijven (licentie) of kunnen als apart risico beter ondergebracht worden in een aparte vennootschap (spin off creatie). Een andere mogelijkheid bestaat er ook in om bepaalde ontwikkeltrajecten, die gelegen zijn buiten de eigen competenties, out te sourcen: m.a.w. externe competenties inhuren of aankopen.

Besluit

Hoe langer hoe meer bedrijven beseffen het belang van innovatie als creator van waarde. Veel bedrijven hebben het echter nog moeilijk om op een systematische wijze innovatie op poten te zetten. Bedrijven hebben nood aan een meer formele en rigoureuze methode om innovatie aan te moedigen en op te volgen (managen). Deze innovatiemethode houdt rekening met de mensen, het proces en de technologie.

Om werknemers te enthousiasmeren en te motiveren is er nood aan een omgeving die innovatie zowel op macro schaal als op micro schaal verstevigt.

Op macro schaal is er nood aan een duidelijke én gecommuniceerde visie die het bedrijf op het juiste spoor van innovatie brengt en houdt. Visie brengt focus. Op micro schaal moeten het bedrijfsbeleid en de bedrijfsoperaties leiden tot het engageren, rekruteren en motiveren van medewerkers met de juiste competenties. Het bedrijf moet fouten tijdens het leerproces aanvaarden.

De volgende stap is de ontwikkeling van een systematiek voor innovatie. Innovatie is niet het voorrecht van een aantal creatievellingen maar een proces dat via een methodische aanpak tot innovatie leidt – van idee tot uitvoering – zonder rigide of bureaucratisch te zijn.

Een goede werkmethode verzekert dat een bedrijf de juiste dingen doet én de dingen juist doet, dat de organisatie zich focust op innovatie en constant rekening houdt met de mogelijkheden van het bedrijf, dat ze beslissingen tijdig neemt en dat ze een goede balans vindt tussen de huidige en toekomstige noden.

En waar staat uw bedrijf vandaag?

Bent u overtuigd dat innovatie ook voor uw bedrijf belangrijk is, maar weet u nog niet precies hoe dit best aan te pakken, maak dan een afspraak om de mogelijkheden van uw bedrijf nader te bekijken.

Back To Top