skip to Main Content

Een nieuwe groei na een uitdagende crisistijd…

De juiste antwoorden voor een goede start.

De economische recessie heeft ons allemaal doen huiveren. Tijdens een periode van crisis ontstaan er echter ook steeds nieuwe kiemen die tot nieuwe successen kunnen leiden.

Meer nog, we moeten ons in ieder geval voorbereiden op een nieuwe economische remonte in een sterk veranderd zakelijk landschap. We krijgen op dit moment de kans om ons goed te bezinnen over de huidige stand van zaken en over de manier van bedrijfsvoering die we tot nu toe hebben toegepast. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dit doen?

Een juist antwoord op deze vragen, en vooral een consistente visie met focus op de te volgen strategie, zal ons een sterk competitief voordeel opleveren. Om deze visie te realiseren, moet de bedrijfsleider echter veel tijd en energie steken in het uitwerken van de strategische richting die hij met zijn onderneming wil uitgaan en moet hij met een zeer brede waaier van elementen rekening houden om te slagen. Vele veranderingen zullen moeten worden doorgevoerd. Voor velen betekent dit als het ware een kantelmoment in hun onderneming met een nieuwe visie voor de toekomst.

WELKE STRATEGIE ONTWIKKELEN EN VOLGEN

We weten dat jaarlijks een sterk bedrijfsresultaat neerzetten het gevolg is van een duurzame concurrentiële positie. Het is duidelijk dat sommige bedrijven dit in het verleden beter deden dan anderen. Wat voor de crisis van belang was, geeft echter vandaag niet meer de antwoorden die we nodig hebben.

Onafhankelijk van wat er in het verleden dus gebeurde, vragen nieuwe uitdagingen om nieuwe antwoorden. Bedrijfsleiders moeten nieuwe keuzes maken die passen in het huidige economische landschap en aansluiten bij de specifieke bedrijfsnoden.

Om tot een sterk presterend bedrijf te komen in en na een crisistijd zijn er wellicht twee sleutelfactoren die alleszins als “must” kunnen gezien worden: enerzijds een betere dagdagelijkse operationele sturing van alle activiteiten en anderzijds de uitvoering van strategische keuzes die volledig afgestemd zijn op de sterktes van het eigen bedrijf en de uitdagingen van de omgeving.

We kunnen drie verschillende strategieën onderscheiden die elkaar chronologisch opvolgen en voor een deel overlappend zijn of elkaar aanvullen, afhankelijk van de status waarin het bedrijf zich bevindt. De meeste bedrijven hebben ondertussen de onderstaande “Overlevingsstrategie” al in meer of mindere mate afgerond. Voor de duidelijkheid en volledigheid wordt ze toch nog even aangehaald. Het belangrijkste en meteen ook moeilijkste strategische vraagstuk ligt vervat in de “Herpositioneringstrategie”. Deze houdt in dat we ons na zuivering van de operationele eenheden in al zijn geledingen gaan bezig houden met het voorbereiden van een nieuwe toekomst. De “Groeistrategie” tenslotte mikt op nieuwe mogelijkheden die ontstaan wanneer een bedrijf zich opnieuw en degelijk heeft gepositioneerd in het economisch landschap.

 1. Overlevingsstrategie

Hier wordt alle aandacht gevestigd op de cash flow positie en op de dagdagelijkse operaties. Elementen die kunnen bijdragen tot een betere cash flow en/of operationele winst zijn onder andere:

1.1. Efficiënt invoeren van een duurzame kostenbeheersing.

 • Analyse van alle kosten
 • Snoeien van onnodige kosten
 • Analyse van investeringen en alle assets en eventueel desinvesteren.
 • Consequent afbouwen waar mogelijk, zonder taboes.

1.2. Permanent er op toezien dat de cash flow positief blijft. 1.3.Optimaliseren van de klantenportfolio.

 • Sterke verkoopsinspanning naar nieuwe klanten, maar gestructureerd en kostenbewust en passend in de (marketing-)strategie (prospectie kan ook nodeloos veel geld kosten!).
 • Optimalisatie van relaties met huidige klanten.
 • Focus op de vertrouwde business (niet-profitabele nevenactiviteiten afbouwen).

1.4. Werken naar een “lean” organisatie (in alle afdelingen).

1.5. Op zoek gaan naar mogelijke strategische allianties met andere bedrijven.

 1. Herpositioneren (huidige competitieve positie veranderen)

De afslankingen die in crisistijd op alle mogelijke terreinen zijn doorgevoerd (kosten voor R&D, training, marketing, …) waren nodig om te overleven, maar dit maakt dat vele bedrijven nog enkel een skelet zijn van wat ze vroeger belichaamden. De verbetering van het economisch landschap zegt ons echter dat we ons moeten voorbereiden door goed de markten en het eigen bedrijf te evalueren en de juiste strategische keuzes te maken: geen korte termijnplanning dus, maar wel één op lange termijn. We bereiden ons bijgevolg voor op een doorstart en dit met alle kennis die we hebben ontwikkeld uit ervaring en met nieuw verworven inzichten.

Afhankelijk van het soort bedrijf kunnen de volgende wegen worden overwogen:

 • Meer internationaal opereren.
 • Specialisten inhuren binnen het marktsegment.
 • Met bestaande producten of diensten nieuwe markten benaderen.
 • Investeren in innovatie.
 • Bijkomende producten of diensten aanbieden binnen de bestaande klantenportfolio (via acquisities, partnerships, …)
 • Gebruik maken van beschikbare subsidies.

De voorbereiding op een nieuwe start zal vele bedrijfsleiders misschien nog meer kopzorgen bezorgen dan het overleven in crisistijden. Het dient daarom aanbeveling om de volgende fundamentele elementen in detail te bekijken:

 • Strategisch plan Is er één?
 • Waar staan we / waar willen we naartoe / hoe gaan we dat realiseren?
 • Aanpassen van het oorspronkelijk business plan Welke elementen zijn nog van toepassing / welke ontbreken?
 • Staat er duidelijk in wat we gaan doen en hoe om ons doel te bereiken?
 • Kennen we onze toekomstige klanten en concurrenten?
 • Hoe gaan we ons product of dienst naar die nieuwe markt brengen?
 • Het klantenbestand bekijken en vernieuwen Welke klanten hebben de crisis niet overleefd?
 • Wie kunnen mijn nieuwe klanten worden?
 • Financiële evaluatie Hoe sta ik er voor?
 • Hoe ga ik zorgen voor een betere bewaking van het resultaat in de toekomst?
 • Heb ik bijkomende middelen nodig?
 • Hoe geraak ik aan deze middelen?
 • Hoe ga ik mijn geld besteden en wanneer?

De infrastructuur evalueren. Voldoen mijn ruimtes om het business plan te realiseren?

 • Hoe zit het met mijn machinepark?
 • Hoe zit het met mijn kantoorbenodigdheden en IT voorzieningen?
 • Zijn er bijkomende investeringen nodig?
 • Kunnen eventuele leasecontracten opnieuw genegotieerd worden?

Het personeelsbestand evalueren Is er voldoende en competent personeel om het plan te realiseren?

 • Hoe geraak ik aan de juiste mensen?
 1. Groeistrategie

Wanneer het bedrijf zich gepositioneerd heeft binnen de nieuwe omgeving, goed functioneert en een goed team ter beschikking heeft en indien wordt ingezet op nieuwe klantenwerving of productontwikkeling, kunnen de volgende mogelijkheden in groei resulteren:

 • Marktaandeel “kopen” (gebruik maken van economies of scale; volumeverkoop).
 • Horizontale integratie van producten en diensten die een bepaald klantensegment als toegevoegde waarde zal ervaren.
 • Penetreren in nieuwe groeimarkten.
 • Organische groei door professionele marketing & sales strategie.

UITDAGENDE TIJDEN…

We weten allemaal dat stilstaan en afwachten tot er betere tijden komen onvoldoende is. Een onderneming in deze positie zal wellicht achteruit gaan, zelfs in betere tijden. Het management doet er goed aan om actie te nemen, beter vandaag dan morgen. De strategische vragen “waar sta ik vandaag” , “waar wil ik naar toe” en “wat heb ik daarvoor nodig” dienen gesteld zodat op basis van de antwoorden de juiste manieren worden vastgelegd om dit alles te bereiken. Zo biedt de crisisperiode voor dynamische bedrijfsleiders de uitzonderlijke mogelijkheid om voordeel te halen uit de recente economische laagconjunctuur. Openstaan voor verandering en verbetering zijn de enige competenties die nodig zijn om een mooie toekomst voor te bereiden, NU.

Spijtig genoeg zijn vele bedrijfsleiders zeer actief betrokken bij de dagelijkse operationele taken en hebben ze weinig of geen tijd om zich de meer fundamentele vragen over de toekomst te stellen, laat staan er een sluitend antwoord op te formuleren. Dikwijls zijn ze overdonderd en emotioneel uitgeput en vinden ze niet de kracht om de nieuwe situatie en uitdagingen aan te pakken en zich doeltreffend voor te bereiden op de nieuwe realiteit. Bedrijfsleiders doen er daarom goed aan  om beroep te doen op externe expertise die hen op een professionele manier helpt bij het formuleren van de meest geschikte antwoorden op moeilijke, strategische vraagstukken en die als het ware een partner is in de zoektocht naar een betere toekomst voor de ondernemer en zijn medewerkers.

Tot slot kunnen we stellen dat groei enkel kan worden gerealiseerd wanneer er een duidelijke visie en strategie aanwezig is en wanneer die consequent wordt uitgevoerd met volledige focus op de nieuwe doelstellingen.

WENST U CONTACT OVER DIT ARTIKEL? Indien u meer wenst te weten over de manier waarop wij u kunnen helpen om dit alles in de praktijk te brengen, kan u ons steeds mailen of een telefoontje geven, met als referentie de naam van dit artikel.

Back To Top